loader

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SEMAK – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizi satın alan ve faydalanan kişiler dâhil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”)  uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, SEMAK A.Ş. olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir;

1.Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Âşık Veysel Sok. No.2 41400 Gebze KOCAELİ adresinde SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  Tarafından aşağıda açıklandığı üzere hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olmak suretiyle 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılacaktır.

2.Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği:

Semak A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; Kişisel Verileriniz, bayi adayı, fuar ve sergi alanı ziyaretçisi, şirket merkezi ziyaretçisi, mal ve hizmet tedarikçilerinin temsilcisi veya çalışanı, nakliyeci, çalışan adayı veya son kullanıcı olmanız sebebiyle; Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi için hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü şekilde doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle yetkili ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek üzere Veri Sorumlusu olarak Meşru Menfaatlerimizin ifası kapsamında kimlik, iletişim, özgeçmiş ve finansal bilgileriniz ticari teamül, kişisel hukuk ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak açık rızaya bağlı sözlü ya da elektronik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimizle ticari veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla şirketimiz birimlerine sözlü beyan vermeniz durumunda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, çalışan adayı olarak özgeçmişiniz ile başvuru yaptığınızda, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, fuar veya organizasyonlara katıldığınızda, sosyal medya mecralarında veya ticari bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla web sitemiz, e-portalimiz, internet, telefon ve e-posta aracılığıyla fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerine göre;

Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için mevzuat gereği veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmetlere karşılık fatura düzenlemek, telefon, e-posta ve telefon mesajı aracılığıyla fiziki, yazılı, sözlü duyuru, reklam ve promosyon kampanyalarıyla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuat ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

4.Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’ nda öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğunun bilincindedir.

Şirketimiz tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere hiçbir şekilde aktarılmamaktadır. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari ve adli kurum ve kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Semak A.Ş., kişisel verileri Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise söz konusu sözleşmede veya kanun ve ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız iş ortaklarımıza aktarabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, hukuka aykırı ve yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları, bilgi gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması ve verilerin zarar görmemesi amacıyla teknik ve idari önlemleri almak ve uyarlamak konusunda yükümlülüğümüzün bilincindeyiz. Bu bilinç ile veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri, çeşitli yöntem ve güvenlik teknolojileri kullanarak kontrol ve denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

Şirketimiz, kurumsal portali üzerinden başka uygulamalara link verdiği durumlarda, link verilen uygulamaların veri güvenliğine ilişkin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:

Bu bilgilendirme ile yapılan açıklamalar kapsamında işlenen veriler ayrı ayrı dikkate alınarak gerekli bilgi güvenliği tedbirleri altında işlenmekte ve öncelikle ilgili yasalarda belirlenen saklama süresince veya herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca kişisel verileriniz; Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için 5 yıl süreyle, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi için 2 yıl süreyle saklanmaktadır. İşleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda KVKK’ na uygun olarak silinmekte ve yok edilmektedir.

Kişisel veriler, verilerin işlenme amacı sona ermiş olmasına rağmen yalnızca olası bir hukuki uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde hukuki gerekler nedeniyle delil teşkil etmesi ve kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen saklama süresinin sonundan itibaren hukuki süreç tamamlanana kadar saklanacaktır.

7.KVKK’ nun 11. Maddesi Gereği Uyarınca Haklarınız:

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

8.Haklarınızı kullanabilmek için:

Kişisel Verileri SEMAK A.Ş. tarafından işlenen, veri sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, SEMAK A.Ş.  tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, SEMAK A.Ş. tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Veri Sahibi olarak, talep ve şikâyetlerinizi SEMAK A.Ş. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Aşık Veysel Sok. No.2 41400 Gebze KOCAELİ adresinde bulunan SEMAK KVK sorumlusuna şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla bir vekiliniz ile veya noter kanalı ile veya semak@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla elektronik posta ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapabilirsiniz. Şirket merkez adresimize yapılacak şahsi başvurularda kimlik ibrazı ve kimlik tespitinin yapılması zorunludur.

Şirketimize yapılacak her türlü başvuruda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

İletişim Bilgileri:

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Âşık Veysel Sok. No.2 41400 Gebze KOCAELİ

Telefon: 0262 723 29 00  Fax: 0262 723 29 29   www.semak.com.tr

E-Posta: semak@hs01.kep.tr
Yukarı